Program wyborczy na kadencję 2024-2028

Przed wyborami w 2020 roku przedstawiłem program rozwoju Uczelni zarówno w zakresie głównych obszarów jej działalności, jakimi są nauka, dydaktyka oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym, jak i  „zagadnień horyzontalnych”, bez których nie ma mowy o bezpiecznym i  skutecznym funkcjonowaniu uniwersytetu: rozwój kadry, współpraca międzynarodowa, współpraca ze studentami, inwestycje i rozwój infrastruktury, wizerunek, budowanie pozycji i promocja.

Wiele z zaproponowanych punktów tego programu udało się zrealizować – przede wszystkim dzięki Państwa kreatywności, zaangażowaniu i wysiłkowi. Ze  szczegółową analizą tego, co wspólnie udało się zrobić w kadencji 2020-2024, można zapoznać się na stronie http://mzasada.pl/index.php/co-udalo-sie-wspolnie-zrobic/. Te zrealizowane w ostatnich czterech latach działania stanowią podstawę programu na lata 2024-2028, który zakłada z jednej strony kontynuację rozpoczętych działań, a z drugiej – wypełnianie postanowień uchwalonej w 2021 roku Strategii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie do 2030 roku.  W myśl tego najważniejszego dla nas wszystkich dokumentu nasza Alma Mater ma realizować takie podstawowe cele, jak:

 1. Wysoka jakość kształcenia
 2. Wysoki poziom badań naukowych
 3. Efektywna współpraca międzynarodowa
 4. Silna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 5. Silna pozycja ekonomiczna, sprawna administracja i nowoczesna infrastruktura/zrównoważony kampus

W ramach każdego z tych celów Strategii proponuję konkretne propozycje działań do zrealizowania w nadchodzącej kadencji.

Cel 1:  Wysoka jakość kształcenia

 • Rozwój i doskonalenie programów studiów, w tym indywidualizacja i  modularyzacja kształcenia
  • dalszy rozwój mentoringu, tutoringu i innych form kształcenia zapewniających rozwój osobistych talentów studentów oraz indywidualizację procesu kształcenia;
  • wprowadzenie przedmiotów ogólnouczelnianych, szczególnie w  zakresie obszarów i kompetencji wynikających z charakteru SGGW oraz kluczowych dla gospodarki;
  • zwiększenie elastyczności realizacji nauki języków i WF;
  • wdrożenie systemu mikropoświadczeń;
  • rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń dostosowanych do wymogów rynku pracy i zmieniającej się gospodarki;
  • opracowanie systemu zaliczania różnych aktywności studentów na  poczet programu studiów;
  • promowanie odbywania praktyk studenckich w Uczelni;
  • realizacja „wdrożeniowych” prac dyplomowych w jednostkach Uczelni i na jej potrzeby;
  • zwiększenie udziału pracodawców kluczowych w kształtowaniu programu studiów;
 • Zwiększenie udziału studentek i studentów w podnoszeniu jakości kształcenia poprzez wsparcie osób wybitnie uzdolnionych
  • wypracowanie wraz ze studentami mechanizmów zwiększających ich udział w doskonaleniu oferty dydaktycznej i  podnoszeniu jakości kształcenia;
  • uruchomienie ze studentami konkursu na najlepszych wykładowców;
  • indywidualny tok studiów dla studentów angażujących się w  badania, działania na rzecz Uczelni czy aktywność sportową i  artystyczną ;
 • Działania na rzecz jakości kształcenia: akredytacje międzynarodowe, uprawnienia zawodowe
  • dalsze wsparcie dla uzyskiwania akredytacji zagranicznych i  międzynarodowych;
  • umożliwienie zdobywania przez studentów różnych uprawnień zawodowych i dodatkowych kompetencji;
  • dalszy rozwój i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej, w  tym szczególnie nowoczesnych pracowni, programów wspierających proces kształcenia oraz księgozbioru Biblioteki Głównej w zakresie dostosowania do wymogów kształcenia w  języku polskim i angielskim;
  • upowszechnienie umów ramowych z pracodawcami dotyczące zatrudniania najlepszych absolwentów;
 • Zwiększenie skuteczności promocji oferty edukacyjnej SGGW w kraju i  zagranicą
  • rozwój współpracy ze szkołami średnimi, zwłaszcza o profilu rolniczym, w tym „marketing bezpośredni” i program patronacki (w  porozumieniu z MRiRW);
  • dalszy rozwój współpracy z partnerskimi uczelniami rolniczymi i  przyrodniczymi w kraju i za granicą w zakresie popularyzacji kluczowych dla SGGW kierunków studiów;
  • opracowanie strategii promocji oferty edukacyjnej SGGW – części strategii rozwoju dydaktyki i strategii umiędzynarodowienia;
  • rozwój współpracy z rekruterami zewnętrznymi;
  • współdziałanie na rzecz promocji oferty z partnerami UNIgreen oraz ELLS/EULS2;
 • Wsparcie i rozwój nauczania zdalnego i nauczania hybrydowego, podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry i społeczności studenckiej
  • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry, szczególnie w  zakresie sztucznej inteligencji;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych studentów;
  • wsparcie techniczne pracowników i studentów w zakresie nowoczesnych technologii;
 • Wsparcie działalności Samorządu i organizacji studenckich
  • nowe formy wsparcia aktywności studentów na rzecz Uczelni;
  • wypracowanie przy udziale studentów ram uznawalności ich  zaangażowania w działalność Samorządu i agend studenckich na  poczet realizacji programu studiów;
 • Kształtowanie efektywnej komunikacji student–uczelnia
  • regularne spotkania z Samorządem Studenckim;
  • dalszy rozwój platform i narzędzi cyfrowych do obsługi studentów;
  • rozwój infrastruktury przyjaznej studentom i doktorantom przez rozwijanie przestrzeni do pracy, odpoczynku, relaksu i integracji;
 • Wsparcie kariery studentów i absolwentów, monitorowanie losów oraz podtrzymywanie relacji z absolwentami
  • dalszy rozwój oferty Biura Karier;
  • praktyki zawodowe studentów w SGGW;
  • biuletyn/newsletter dla absolwentów;
  • stworzenie programu budowania relacji z absolwentami w kraju i za granicą;

Cel 2: Wysoki poziom badań naukowych

 • Rozwój dyscyplin naukowych funkcjonujących w SGGW
  • wsparcie w nadchodzącej ewaluacji dyscyplin;
  • wykorzystanie procesu monitorowania przygotowań do ewaluacji dla większej skuteczności naszych badań;
  • system wsparcia instytutów zatrudniających nowych pracowników;
  • system wsparcia zatrudniania cudzoziemców w SGGW;
  • dążenie do powołania nowych, ewaluowanych dyscyplin naukowych;
  • współpraca z czołowymi ośrodkami naukowymi w Polsce dla podniesienia poziomu  wybranych dyscyplin;
 • Podnoszenie poziomu badań naukowych
  • dalsze rozszerzanie systemów wsparcia dla zespołów interdyscyplinarnych planujących aplikowanie o granty;
  • utrzymanie wsparcia zespołów aplikujących o granty („lucky loosers”)
  • upowszechnienie elastycznego zatrudnienia w projektach;
  • wsparcie instytutów przy zatrudnianiu wybitnych naukowców i  nowych liderów grup;
 • Współpraca różnych dyscyplin naukowych oraz rozwój badań interdyscyplinarnych
  • dalsze wsparcie dla badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w  zakresie nauk o życiu, biogospodarki, cyfryzacji, zintegrowanych badań środowiskowych oraz gospodarki o  obiegu zamkniętym;
  • efektywne wykorzystanie dostępnej w Uczelni infrastruktury, ułatwianie współdzielenia aparatury badawczej;
  • wsparcie dla multidyscyplinarnych inicjatyw naukowych z  partnerami UNIgreen, ELLS/EULS2, EBU;
 • Wsparcie aktywności publikacyjnej pracowników
  • ułatwienie dostępu do usług i oprogramowania wspierających tworzenie i tłumaczenie tekstów naukowych;
  • wsparcie w działaniach edytorskich i graficznych dla kluczowych publikacji;
  • dostęp do narzędzi SI i szkoleń z ich wykorzystania w  publikowaniu, pracy naukowej i dydaktyce;
 • Ścieżki kariery nauczycieli akademickich, ocena i awansowanie pracowników
  • dalsze wdrażanie transparentnych mechanizmów rekrutacji i  awansu opisanych przez HR Logo;
  • wsparcie awansów poprzez wykorzystanie wewnątrzuczelnianych systemów wsparcia, np. WFS;
  • wspieranie rozwoju pracowników administracji (szkolenia, wyjazdy, możliwość awansu);
 • Rozwój systemów wsparcia, motywacji, mobilności i premiowania pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych
  • dalszy rozwój systemów wsparcia i programów motywacyjnych;
  • utworzenie powszechnego systemu premiowego dostosowanego do  specyfiki poszczególnych dyscyplin;
  • premiowanie pracowników charakteryzujących się dużą rozpoznawalnością w świecie naukowym (np. highly cited researchers, przedstawiciele SGGW w sieciach naukowych, organizacjach branżowych czy w organach przedstawicielskich, zwłaszcza z wyboru);
 • Wzrost znaczenia i prestiżu oraz umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej
  • rozwój Własnego Funduszu Stypendialnego;
  • utworzenie funduszu konferencyjnego dla doktorantów;
  • wspieranie widoczności i rozwoju Szkoły Doktorskiej poprzez członkostwo w EUA – CDE (Council for Doctoral Education);
  •  aktywne działania dla pozyskiwania stypendiów w ramach doktoratów wdrożeniowych;
  • polepszenie współdziałania Szkoły Doktorskiej i Instytutów w  zakresie tworzenia warsztatu badawczego doktorantów;
 • Drogowskazy dalszego rozwoju naukowego – kryteria IDUB i EUI
  • wykorzystanie przynależności do UNIgreen w podniesieniu jakości kształcenia i atrakcyjności studiowania oraz rozwoju naukowego Uczelni;
  • dążenie do spełnienia warunków aplikowania o status IDUB;
  • podążanie za nowymi wzorcami oceny naukowej instytucji i  naukowców, np. CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment);

Cel 3: Efektywna współpraca międzynarodowa

 • Wsparcie mobilności studentów, doktorantów, pracowników oraz profesorów z zagranicy
  • rozwój Własnego Funduszu Stypendialnego;
  • dalsze rozwijanie programów wymiany akademickiej, m. in. programy Erasmus+, CEPUS, programy współpracy bilateralnej;
 • Rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim, w tym we współpracy z  partnerami zagranicznymi
  • podwójne i wspólne programy studiów na wszystkich poziomach kształcenia;
  • system mikropoświadczeń tworzony we współpracy z parterami sojuszy UNIgreen, ELLS/EULS2;
  • krótkie formy kształcenia, np. szkoły letnie/zimowe, BIP (blended intensive programmes);
 • Zwiększenie promocji programów wymiany międzynarodowej oraz udoskonalanie rekrutacji obcokrajowców na studia
  • wykorzystanie UNIgreen i aktywnych sieci współpracy do  promocji oferty SGGW;
  • wzrost widoczności SGGW na międzynarodowych targach edukacyjnych;
  • rozwój współpracy z rekruterami zewnętrznymi;
  • współpraca z placówkami dyplomatycznymi;
 • Prowadzenie mobilności, wymiany i badań naukowych w sieciach międzynarodowych
  • finansowe i administracyjne wsparcie działań w ramach UNIgreen, ELLS, EBU i innych sieci współpracy;
  • zwiększenie poziomu „internacjonalizacji w domu”;
 • Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych
  • doskonalenie wsparcia administracyjnego procesu aplikacji;
  • dedykowane wyjazdy naukowców na wydarzenia inicjujące projekty;
 • Doskonalenie komunikacji ze środowiskiem międzynarodowym, np.  poprzez organizację i udział w konferencjach międzynarodowych
  • wspieranie starań o organizację w SGGW dużych (znaczących) wydarzeń naukowych;
  • współpraca z placówkami dyplomatycznymi;
 • Umacnianie pozycji SGGW w międzynarodowych rankingach uczelni wyższych;
  • systemowe wspieranie aplikacji do najważniejszych rankingów międzynarodowych;

Cel 4: Silna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Zwiększenie transferu wyników badań do podmiotów gospodarczych i  instytucji publicznych
  • zwiększenie liczby i jakości publikacji w czasopismach branżowych;
  • inwestowanie w spółki typu spin-off poprzez działanie spółki celowej Inotech4Life;
  • intensyfikacja działań w tworzeniu inkubatorów dla młodych pracowników i studentów poprzez dedykowane programy (i  finanse) pozyskiwane w ramach CIiTT;
  • skuteczniejsze asystowanie przez CITT w przygotowaniu (i  finasowaniu) wniosków patentowych;
 • Zwiększenie udziału pracowników SGGW w organizacjach gospodarczych, zawodowych i innych
  • wspieranie pracowników SGGW w działaniach podejmowanych w  organizacjach gospodarczych i zawodowych;
 • Rozwój partnerstw strategicznych z firmami i realizacja wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych
  • inicjowanie i realizacja projektów badawczych, dydaktycznych i  rozwojowych we współpracy z partnerami otoczenia gospodarczego i społecznego;
  • dalsze rozwijanie badań wynikających ze wspólnych aplikacji z  firmami sektora rolnego w ramach projektów „Współpraca”;
  • rozwijanie badań aplikacyjnych wynikających ze wspólnych badań z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • Rozwój współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w  szczególności w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
  • rozwijanie badań wynikających ze współpracy z jednostkami centralnymi administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska (w tym klimatu) i gospodarki wodnej;
  • rozwój strategicznego partnerstwa z m.st. Warszawa i jego agendami;
  • intensyfikacja współpracy z samorządem dzielnic Ursynów, Mokotów i  Wilanów;
  • utrzymanie współpracy i zwiększenie wspólnych aplikacji z  Muzeum w Wilanowie;
  • nawiązanie współpracy z gminami w zakresie efektywnego wykorzystania inicjatyw związanych z programem „Zielonego Ładu” w  obszarze energetyki, nowoczesnego rolnictwa, cyfryzacji i ochrony środowiska;

Cel 5: Silna pozycja ekonomiczna, sprawna administracja i nowoczesna infrastruktura/zrównoważony kampus

 • Poprawa efektywności kosztowej, w tym intensyfikacja w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych
  • aktywny udział w działaniach mających na celu zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przez państwo (m.in.  KRASP, instytucje przedstawicielskie, sieci współpracy);
  • dalsze wdrażanie rozwiązań oszczędzających energię i  ograniczających inne koszty;
  • dalszy rozwój mechanizmów wspierających aplikacje o środki zewnętrzne;
  • poszukiwanie alternatywnych źródeł przychodów;
  • optymalizacja wykorzystania aparatury badawczej;
 • Rozwój istniejących i wprowadzanie nowych narzędzi i systemów wspierających funkcjonowanie Uczelni
  • optymalizacja funkcjonowania infrastruktury Uczelni;
  • wdrażanie systemów wspierających zarządzanie jednostkami Uczelni (m.in. rozbudowa systemu ERP, wprowadzenie budżetowania, system rezerwacji sal);
  • wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów i  projektami;
  • dalszy rozwój i integracja systemów informatycznych;
  • budowa intranetu;
 • Uproszczenie procedur wewnętrznych i wsparcie administracyjne naukowców
  • przegląd procedur wewnętrznych i ich ewentualne uproszczenie;
  • rozpoczęcie informatyzacji procedur administracyjnych w  intranecie;
  • szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji w zakresie pożądanych kompetencji twardych i  miękkich;
 • Nowoczesne inwestycje i rozwój kampusu
  • budowa ICNŻ i jego funkcjonowanie;
  • modernizacja zwierzętarni;
  • modernizacja fitotronów;
  • modernizacja szklarni;
  • przebudowa budynku biurowego „ZEMBiec”;
  • przebudowa budynku przy ul. Szarotki;
  • remont i modernizacja akademików, a w miarę dostępnych środków – budowa nowego domu studenckiego;
  • budowa „Centrum Obsługi Studenta”;
  • dalszy rozwój obiektów sportowych (m.in. modernizacja basenu, zadaszenie kortów tenisowych, boisko do padla);
  • instalacja fotowoltaiki o mocy co najmniej 1 MWp;
  • rozwój centralnego monitoringu oraz systemów inteligentnego zarządzania budynkami i infrastrukturą;
  • dalsze wprowadzanie rozwiązań oszczędzających energię;
  • zrównoważone zarządzanie odpadami;
  • dalsze wprowadzanie rozwiązań proekologicznych uwzględniające osiągnięcia i projekty pracowników SGGW;
  • dalsze kształtowanie przestrzeni wspólnych w poszczególnych budynkach;
  • dalsze zwiększanie dostępności infrastruktury dla osób z  niepełnosprawnościami, w tym modernizacja ośrodka w  Kirach;
  • poprawa warunków pracy pracowników naukowo-dydaktycznych i  administracyjnych;
  • poprawa warunków pracy pracowników naukowo-dydaktycznych i  administracyjnych;
 • Zwiększenie udziału zakładów doświadczalnych w aktywności badawczej dydaktycznej i wdrożeniowej
  • rozwój LZD w Rogowie
   • budowa nowoczesnego zaplecza Arboretum;
   • modernizacja bursy;
   • rozwój wytwarzania produktów alternatywnych;
  • modernizacja RZD Wilanów-Obory
   • przeniesienie zaplecza administracyjne i technicznego;
   • budowa biogazowni (w tym OEE OZE);
   • modernizacja obór pozwalająca na zwiększenie produkcji i  efektywną współpracę fermy z biogazownią;
   • rozwój wytwarzania produktów i usług alternatywnych;
  • modernizacja RZD Żelazna
   • termomodernizacja zabytkowych obiektów Zakładu,
   • rozwój agro- i aquafotowoltaiki;
  • rozwój wytwarzania produktów alternatywnych;

Wierzę w to, że uda nam się razem te działania z sukcesem przeprowadzić. Wspólnie musimy również zadecydować o niezbędnych do dalszego rozwoju SGGW zmianach. Pierwsze modyfikacje Statutu, będące wynikiem analizy funkcjonowania Uczelni po 5 latach od zdrożenia Ustawy 2.0, są tuż przed nami, ale potrzebna jest dalsza dyskusja, bez której nie wyobrażam sobie dalszych zmian. Bo SGGW to my – nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni, doktoranci i studenci. Bez  wspólnego działania niemożliwy jest dalszy rozwój Uczelni, niemożliwe umacnianie i zwiększanie jej znaczenia, niemożliwe coraz większe jej  zaangażowanie dla społeczeństwa i pełne podjęcie działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności uczelni. Jestem przekonany, że największy, skokowy przyrost jakości badań, dydaktyki i wdrożeń w naszej Alma Mater można osiągnąć przez powiększanie naszych kompetencji i motywacji – to jest największy, często ukryty potencjał SGGW, który trzeba uruchomić i w który trzeba inwestować.  Zróbmy to razem!

Michał Zasada

Program wyborczy na kadencję 2024-2028