Prof. dr hab. inż. Michał Jerzy Zasada

PODSTAWOWE INFORMACJE

Afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Języki obce: angielski, rosyjski

Zainteresowania zawodowe: modele wzrostu, dendrometria, biometria

Ogólne zainteresowania: krótkofalarstwo, podróże, nowoczesne technologie

EDUKACJA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Luty 2014 – Profesor nauk leśnych

Marzec 2008 – Doktor habilitowany nauk leśnych. Wydział Leśny SGGW w Warszawie („Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu”)

Październik 1998 – Doktor nauk leśnych. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Specjalność : dendrometria i nauka o produkcyjności lasu („Model wzrostu dla jodły /Abies alba Mill./”)

Czerwiec 1993 – Magister inżynier leśnictwa. Wydział Leśny SGGW w Warszawie („Kształtowanie się struktury drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w nadleśnictwie Maskulińskie”)

Czerwiec 1988 – Liceum ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, klasa o profilu matematyczno-fizycznym

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, STANOWISKA, FUNKCJE

Wrzesień 2020-obecnie – Rektor SGGW w Warszawie (kadencja 2020-2024)

Wrzesień 2016-sierpień 2020 – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW w Warszawie (kadencja 2016-2020)

Październik 2019-obecnie – Profesor w Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

Październik 2016-wrzesień 2019 – Profesor zwyczajny w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Grudzień 2012- Profesor wizytujący w Kazachskim Uniwersytecie Agrotechnicznym (wykłady w języku rosyjskim)

Październik 2010-wrzesień 2016 – Profesor nadzwyczajny w Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wrzesień 2012-sierpień 2016 – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2012-2016)

Wrzesień 2008-sierpień 2012 – Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2008-2012)

Wrzesień 2005-sierpień 2008 – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (kadencja 2005-2008)

Sierpień 2004-lipiec 2012 – Adjunct Assistant Professor w D.B. Warnell School of Natural and Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA, USA

Styczeń 2001-Czerwiec 2004 – Postdoc (research scholar) w D.B. Warnell School of Forest Resources, University of Georgia, Athens, GA, USA. Temat badawczy: “Long-term sustainability analysis of forest resources in Georgia and assessment of potential impacts of riparian zones and other regulatory and business constraints”, finansowany przez TIP3

Listopad 1998-wrzesień 2010 – Adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Wrzesień 1995-wrzesień 1997 – Programista w Instytucie Badania Opinii i Rynku “Pentor” w Warszawie

Październik 1993-październik 1998 – Asystent w Katedrze Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Autor ponad 100 publikacji, w tym ponad 50 w czasopismach indeksowanych w Web of Science, liczba cytowań 732, indeks Hirsha 14, sumaryczny IF >60.

Promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich, Recenzent w 5 przewodach doktorskich (w tym 1 zagranicznym) i 3 przewodach habilitacyjnych, Oponent w 1 przewodzie doktorskim w Finlandii.

Kierownik, koordynator w SGGW lub główny wykonawca w 2 projektach zagranicznych (7 Program Ramowy, Horyzont 2020), 3 projektach krajowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR, 7 tematach zleconych finansowanych przez Lasy Państwowe, w tym projektach wdrożonych do praktyki, 3 projektach dydaktycznych i budowy potencjału (capacity building) w ramach Tempus, Erasmus+ i FSS, udział w ponad 25 projektach finansowanych z różnych źródeł krajowych i zagranicznych.

PUBLIKACJE (ostatnie 5 lat)

Więcej informacji w Bazie Wiedzy SGGW oraz na profilach: ORCID, Scopus i Google Scholar

Ciesielski M., Bałazy R., Borkowski B., Szczęsny W., Zasada M., Kaczmarowski J., Kwiatkowski M., Szczygiel R., Milanovic S. 2022. Contribution of anthropogenic, vegetation, and topographic features to forest fire occurrence in Poland. iForests – Biogeosciences and Forestry 15(4), 307-314. http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor4052-015

Milanović S., Kaczmarowski J., Ciesielski M., Trailović Z., Mielcarek M., Szczygieł R., Kwiatkowski M., Bałazy R., Zasada M., Milanović S.D. 2022. Modeling and Mapping of Forest Fire Occurrence in the Lower Silesian Voivodeship of Poland Based on Machine Learning Methods. Forests 14(1), 46. https://www.mdpi.com/1999-4907/14/1/46

Gawęda T., Małek S., Błońska E., Jagodziński A., Bijak S., Zasada M. 2021. Macro- and Micronutrient Contents in Soils of a Chronosequence of Naturally Regenerated Birch Stands on Abandoned Agricultural Lands in Central Poland. Forests 12(7), 956. https://www.mdpi.com/1999-4907/12/7/956

Cieszewski C.J., Zasada M., Lowe R.C., Liu S. 2021. Estimating Biomass and Carbon Storage by Georgia Forest Types and Species Groups Using the FIA Data Diameters, Basal Areas, Site Indices, and Total Heights. Forests 12, 141. https://doi.org/10.3390/f12020141

Bronisz K., Bijak S., Wojtan R., Tomusiak R., Bronisz A., Baran P., Zasada M. 2021. Seemingly Unrelated Mixed-Effects Biomass Models for Black Locust in West Poland. Forests 12, 380. https://doi.org/10.3390/f12030380

Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K., Tomusiak R., Wojtan R., Baran P., Czemiel T., Zasada M. 2020. Models to estimate the bark volume for Larix sp. in Poland. [In:] The 1st International Electronic Conference on Forests — Forests for a Better Future: Sustainability, Innovation, Interdisciplinarity session Forest Inventory, Quantitative Methods and Remote Sensing (doi:10.3390/IECF2020-07915)

Bronisz K., Zasada M. 2020. Taper models for black locust in west Poland. Silva Fennica vol. 54 no. 4 article id 10351. 18 p. doi:10.14214/sf.1035

Bronisz K. Zasada M. 2019. Comparison of Fixed-and Mixed-effects Approaches to Taper Modeling for Scots Pine in West Poland. Forests 10(975), doi:10.3390/f10110975

Bałazy R., Ciesielski M., Waraksa P., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Deforestation processes in the Polish Mountains in the context of terrain topography. Forests 10, 1027; doi:10.3390/f10111027

Bałazy R., Zasada M., Ciesielski M., Waraksa P., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Forest dieback processes in the Central European mountains in the context of terrain topography and selected stand attributes. Forest Ecology and Management 435: 106-119.

Bronisz K., Gruchała A., Zasada M. 2019. Modelowanie grubości kory wzdłuż pnia za pomocą modeli zbieżystości. Sylwan 163(6): 469-478.

Bronisz K. Zasada M. 2019. Comparison of Fixed-and Mixed-effects Approaches to Taper Modeling for Scots Pine in West Poland. Forests 10(975), doi:10.3390/f10110975

Hycza T., Ciesielski M., Zasada M., Bałazy R. 2019. Application of Black-Bridge Satellite Imagery for the Spatial Distribution of Salvage Cutting in Stands Damaged by Wind. Croatian Journal of Forest Engineering 40(1): 125-138.

Gawęda T., Błońska E., Małek S., Bijak Sz., Zasada M. 2018. Zastosowanie ITGL w ocenie gleb porolnych z naturalnym odnowieniem brzozy. Sylwan 162(5): 396−402.

Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak Sz. 2017. Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites. Forest Ecology and Management 384: 208-220.

Zasada M., Bronisz K., Gruchała A., Drozdowski S. 2017. Poland. [In:] Päivinen, R. and Käär, L. (eds). 2017. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries. Tapio Report NR 20.

Bronisz K., Strub M., Cieszewski C., Bijak Sz., Bronisz A., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. 2016. Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland. Silva Fennica 50 (4) article id 1559 doi: 10.14214/sf.1559.

Bronisz K., Zasada M. 2016. Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej. Sylwan 160(4): 277-283.

PROJEKTY BADAWCZE (ostatnie 4 lata)

2017-2018 – Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego – temat rozwojowy finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (członek Rady Konsorcjum, koordynator na SGGW, wykonawca)

2017-2019 – Knowledge and Technologies for Effective Wood Procurement (TECH4EFFECT). Horizon2020 BBI (wykonawca, koordynator na SGGW) http://www.tech4effect.eu

2015-2018 – Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach (REMBIOFOR). NCBiR, BIOSTRATEG I – Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo (wykonawca, koordynator na SGGW) http://rembiofor.pl

2013-2017 – Ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje występowania wybranych obcych drzew leśnych w Polsce. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (kierownik)

2012-2016FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). 7PR Unii Europejskiej (principal investigator) http://eu-formit.eu

INNE WYBRANE AKTYWNOŚCI

2020-obecnie – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

2020-obecnie – Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

2020-obecnie – Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

2020-obecnie – Członek zarządu Association for European Life Science Universities (ICA)

2019-obecnie – Członek zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe

2016-2020 Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

2016-obecnie Członek Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

2016-2020 – Członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

2013-2018 – Audytor finansowy Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute, EFI)

2012-2016 – Członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

2011-2015 – Członek i zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk

2010-2013 – Ekspert w projekcie TEMPUS “Curriculum Invoking Bologna-aligned Education Leading to reform in Environmental Studies CIBELES”, członek komisji akredytacyjnej 3 uniwersytetów w Kirgistanie

2008-2011 – Ekspert w projekcie FSS “Polish Education Dynamical Development Assistance” Pol-EDDA (przy współpracy z Uniwersytem Jagiellońskim oraz University of Iceland)

2009-2011 – Ekspert w projekcie TEMPUS “Central Asian Network for Quality Assurance and Accreditation CANQA”

2009-2011 – Członek Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Recenzent akrtykułów w czasopismach: Forest Science, Journal of Forestry, Forest Ecology and Management, Annals of Forest Science, Canadian Journal of Forest Research, Sylwan, Biometrical Letters, Folia Forestalia Polonica, Annals of Geomatics, Remote Sensing of Environment, Mathematical Biosciences i in.

Członek rady programowej czasopism Folia Forestalia Polonica, Open Forest Science Journal (2008-2012), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (2008-2012, 2018-2021), członek komitetu redakcyjnego Austrian Journal of Forest Science (2018-)

Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Polskiego Związku Krótkofalowców

WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2018 – Srebrny Krzyż Zasługi

2015 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Nagrody JM Rektora SGGW: 2 za działalność naukową, 1 za działalność dydaktyczną, 11 za działalność organizacyjną