Kadencja 2020-2024

Przed wyborami w 2020 roku przedstawiłem Państwu program rozwoju Uczelni zarówno w zakresie głównych obszarów jej działalności, jakimi są nauka, dydaktyka oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym, jak i „zagadnień przekrojowych”, bez których nie ma mowy o bezpiecznym i skutecznym funkcjonowaniu uniwersytetu: rozwój kadry, współpraca międzynarodowa, współpraca ze studentami, inwestycje i rozwój infrastruktury, wizerunek, budowanie pozycji i promocja.

Mijająca kadencja była trudna. Mierzyliśmy się z pandemią, inflacją, wzrostem kosztów energii i usług, reagowaliśmy na wojnę na Ukrainie. Stąd zmieniły się priorytety działania, niektóre zamierzenia musiały ulec modyfikacji lub zostały zarzucone ze względu na zmieniające się warunki naszego funkcjonowania. W pandemii na pierwszy plan wysunęło się bezpieczeństwo naszej społeczności akademickiej, zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i szczepionek dla naszych pracowników, doktorantów i studentów. Wyzwaniem było zorganizowanie dydaktyki oraz umożliwienie wykonywania obowiązków pracowniczych w formie zdalnej. Wzrost cen energii przyspieszył termomodernizację obiektów uczelnianych, działania oszczędnościowe oraz inwestycje w źródła energii odnawialnej i inteligentne zarządzanie budynkami. Wojna na Ukrainie uruchomiła działania mające na celu niesienie pomocy i wymusiła funkcjonowanie Uczelni w trwającym wciąż oficjalnie stanie alarmowym.

Mimo tego wiele z zaproponowanych punktów programu wyborczego udało się zrealizować dzięki Państwu i z udziałem Państwa. Poniżej przypominam zaproponowane w 2020 roku kierunki rozwoju oraz to, co w ramach każdego z nich udało nam się wspólnie dokonać. Serdecznie dziękuję wszystkim za aktywność i zaangażowanie!

Nauka

Rozwój dyscyplin naukowych funkcjonujących w SGGW

Co się udało?

 • w ostatniej ewaluacji SGGW uzyskała wyniki, które można uznać za pozytywne: utrzymaliśmy wszystkie posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz otrzymaliśmy nowe w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz pedagogika;
 • ewaluacja wspierana była m.in. przez zespół uczelniany, dzięki któremu zgromadziliśmy doświadczenie pozwalające dziś na prowadzenie codziennej działalności z myślą o skutecznym polepszeniu naszej pozycji w kolejnym okresie, w którym będziemy podlegali ocenie;
 • utworzyliśmy Własny Fundusz Rozwoju Nauki (WFRN) mający na celu finansowanie prorozwojowych inicjatyw naukowych, które służą zwiększeniu doskonałości badań w poszczególnych dyscyplinach i widoczności Uczelni na międzynarodowym rynku naukowym;
 • trwają rozmowy na temat utworzenia w SGGW dyscypliny ewaluowanej „nauki o zdrowiu”.

Podnoszenie poziomu badań naukowych, rozwój badań w ramach dyscyplin, badań interdyscyplinarnych i współpraca dyscyplin naukowych w ramach dziedzin

Co się udało?

 • w ramach WFRN stworzyliśmy program wsparcia interdyscyplinarnych zespołów badawczych rozliczany aplikacją o grant;
 • kontynuujemy wsparcie zespołów aplikujących o projekty w postaci programu „lucky loosers”;
 • utrzymujemy Własny Fundusz Stypendialny (WFS) umożliwiający pracownikom i doktorantom odbywanie staży w najlepszych ośrodkach naukowych, finansowanie pobytu profesorów wizytujących z zagranicy oraz przyjazdów do SGGW naukowcom z Ukrainy;
 • aktywnie promujemy współpracę naszych naukowców w ramach sieci akademickich – m.in. Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (KRURiP), Euroligi (ELLS), uniwersytetu europejskiego UNIgreen, European Bioeconomy University (EBU), Association for European Life Science Universities (ICA), ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe (CASEE).

Wsparcie aktywności publikacyjnej

Co się udało?

 • wprowadziliśmy system wsparcia finansowego publikacji w najlepszych czasopismach o otwartym dostępie (Open Access);
 • wprowadziliśmy system finansowania korekty tekstów anglojęzycznych publikacji przygotowywanych przez pracowników SGGW;
 • uruchomiliśmy opartą na OJS platformę cyfrową czasopism SGGW wspomagającą redakcje w ich działalności.

Uproszczenie procedur wewnętrznych i wsparcie administracyjne naukowców

Co się udało?

 • zrestrukturyzowaliśmy działy administracji odpowiedzialne za obsługę nauki i poszczególnych typów projektów – utworzyliśmy Biura Obsługi Nauki, Biuro Projektów Krajowych, Biuro Projektów Międzynarodowych i Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii;
 • znowelizowaliśmy zarządzenie rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu przygotowywania i realizowania projektów finansowanych z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych zarejestrowanych i monitorowanych przez Sekcję Projektów Krajowych;
 • utworzyliśmy spółkę celową (Innotech4Life);
 • stwarzamy warunki dołączania naszych naukowców do najlepszych międzynarodowych zespołów badawczych poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach akademickich, np. EBU/UNIgreen, z jednoczesnym wsparciem procesu aplikacji;
 • Biblioteka Główna prowadzi doradztwo w zakresie formalnego opracowania Planów Zarządzania Danymi Badawczymi dla naukowców składających projekty badawcze.

Rozwój czasopism, Biblioteki i Wydawnictwa SGGW

Co się udało?

 • stworzyliśmy strategię rozwoju Naukowej Sieci Informacyjnej na lata 2021-2025;
 • otworzyliśmy bibliotekę na inicjatywy współpracy ze studentami, doktorantami i naukowcami;
 • doposażyliśmy bibliotekę w nowoczesne elementy infrastruktury i zmodernizowaliśmy sprzęt IT dostępny dla studentów;
 • dostosowaliśmy przestrzeń i funkcjonowanie biblioteki do potrzeb studentów;
 • stworzyliśmy system szkoleń dla dyplomantów;
 • wprowadziliśmy dodatkowe aktywności integrujące społeczność akademicką;
 • przygotowaliśmy politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych;
 • poszerzyliśmy ofertę biblioteki dla naukowców o aktywności związane z otwartą nauką;
 • zapoczątkowaliśmy cykl wydarzeń ScienceWeek integrujący społeczność pracowników naukowych wokół narzędzi wspierających naukę, działalność projektową i wdrożeniową;
 • podpisaliśmy porozumienie z ICM UW o prowadzeniu instytucjonalnej kolekcji SGGW w Repozytorium Otwartych Danych (RepOD);
 • stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń i informacji dla redakcji czasopism SGGW w formie spotkań redakcjami czasopism z Prorektorem ds. Nauki.

Drogowskazy dalszego rozwoju naukowego – IDUB i EUI

Co się udało?

 • uzyskaliśmy status Uniwersytetu Europejskiego (UNIgreen);
 • bierzemy udział jako partner stowarzyszony w aplikacji o uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego EULS2 przez uczelnie należące do Euroligi (ELLS);
 • pracując nad spełnieniem formalnych warunków udziału w IDUB staramy się równolegle o udział w RID.

Dydaktyka

Rozwój i doskonalenie programów studiów

Co się udało?

 • utworzyliśmy Biuro Doskonałości Dydaktycznej (BDD) w celu inicjowania i wsparcia działań projakościowych;
 • wdrożyliśmy system Sylabus pozwalający na prezentację oferty dydaktycznej Uczelni i wspierający przy udziale BDD proces okresowej rewizji programów studiów;
 • doskonalimy ofertę dydaktyczną w języku polskim (dokonujemy stałego przeglądu programów studiów, planujemy nowe kierunki studiów, od najbliższego roku akademickiego uruchamiamy rekrutację na kierunek „architektura” na studiach I i II stopnia) i angielskim (obecnie 12 programów dyplomowych, w planie kolejne);
 • usprawniliśmy proces tworzenia, organizacji i realizacji studiów podyplomowych i innych form kształcenia przez stworzenie przejrzystych ram regulacyjnych i finansowych;
 • uruchomiliśmy Forum Dziekanów jako platformę systematycznego dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia, spraw studenckich i rozwoju oferty dydaktycznej SGGW.

Indywidualizacja i modularyzacja kształcenia

Co się udało?

 • wprowadziliśmy program mentoringu i tutoringu;
 • rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem mikropoświadczeń, przedmiotów ogólnouczelnianych, mobility window, możliwości zaliczania do programu studiów udziału w szkołach letnich, zimowych, czy przyznawania ECTS-ów za aktywności studenckie (np. w UNIgreen czy ELLS);
 • inicjujemy wzrost mobilności, kształcenia praktycznego, indywidualizacji kształcenia oraz współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego, szczególnie w ramach staży Erasmus;
 • przeprowadziliśmy wiele staży i szkoleń dla studentów, szczególnie w ramach programu POWER.

Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów

Co się udało?

 • rozwinęliśmy ofertę edukacyjną w języku angielskim (12 dyplomowych programów anglojęzycznych, w tym programy podwójnego dyplomu z uczelniami z Niemiec, Chin i Kazachstanu);
 • stworzyliśmy anglojęzyczną ścieżkę kształcenia w Szkole Doktorskiej SGGW, zróżnicowaliśmy formy mobilności (realizacja Blended Intensive Programs /BIP/ oraz Case Study Competition w ramach ELLS).

Zwiększenie skuteczności promocji oferty edukacyjnej SGGW w kraju i zagranicą

Co się udało?

 • poszerzamy udział Uczelni w międzynarodowych targach edukacyjnych w ramach programu „Study in Poland”;
 • bierzemy udział w corocznej konferencji National Association of Foreign Student Advisers (NAFSA, USA) i European Association for International Education (EAIE, Europa);
 • uruchomiliśmy nowy system rekrutacyjny IRK;
 • współpracujemy z agencjami rekrutacyjnymi (ThinkPoland, IMS);
 • współpracujemy z Ambasadami i MSZ (m.in. udział w delegacjach MSZ, udział w Forum Akademickim Polska-Rwanda, udział w Misji Gospodarczej Polska-Botswana);
 • współpracujemy w różnych formach ze szkołami średnimi, szczególnie branżowymi i tymi, z których rekrutujemy najwięcej studentów.

Akredytacje międzynarodowe, uprawnienia zawodowe, przedsiębiorczość

Co się udało?

 • uzyskaliśmy międzynarodową akredytację IFLA Europe (architektura krajobrazu);
 • uzyskaliśmy międzynarodową akredytację KAUT (budownictwo);
 • utrzymaliśmy akredytację europejską EAEVE (weterynaria);
 • utrzymaliśmy akredytację EUR-ACE® Label (leśnictwo);
 • uruchomiliśmy szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii, które uprawniają do zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego;
 • wspieramy działania na rzecz uzyskiwania kolejnych akredytacji, szczególnie międzynarodowych i zagranicznych.

Rozwój strategii nauczania zdalnego – nauczanie hybrydowe

Co się udało?

 • powołaliśmy Biuro Wsparcia Kształcenia (BWK);
 • rozwinęliśmy narzędzia Microsoft oraz utrzymujemy Panel Dydaktyczny i platformę moodle;
 • uruchomiliśmy nowy system do prezentacji kursów MOOC;
 • rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem platformy BlackBoard (w ramach UNIgreen).

Współpraca z otoczeniem

Zwiększenie transferu wyników badań do gospodarki

Co się udało?

 • wspieramy zespoły naukowe SGGW w tworzeniu konsorcjów z przedsiębiorcami i ubieganiu się o dofinasowanie ze środków publicznych;
 • zrealizowaliśmy dwie edycje programu Inkubator Innowacyjność, w ramach których wykonano w SGGW 30 projektów badawczo-rozwojowych;
 • zrealizowaliśmy ponad 600 prac zleconych (KZL) na kwotę ponad 49 mln zł.

Rozwój współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi

Co się udało?

 • zintensyfikowaliśmy współpracę m.in. z: urzędem m.st. Warszawy, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Mazowieckiej przy rozwoju społeczności wiejskich na terenie Mazowsza, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego czy Warszawskim Klastrem Żywnościowym uczestnicząc w działalności klastra, skupiającego firmy związane z przetwórstwem spożywczym, rolnictwem i sektorem żywnościowym w Warszawie;
 • zintensyfikowaliśmy współpracę m.in. z: Polskim Stowarzyszeniem Producentów Roślin Zbożowych, Stowarzyszeniem Innowatorów Wsi;
 • aktywnie uczestniczymy w pracach sieci i organizacji międzynarodowych, m.in.: European University Association (EUA); Association for European Life Science Universities (ICA); ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe (CASEE); FAO; European Forest Institute (EFI); International Union of Forest Research Organisation (IUFRO); SILVA Network; International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT); European University Consortium for Agricultural and Veterinary Science (EUCAGV).

Rozwój kadry

Ścieżki kariery nauczycieli akademickich, ocena i awansowanie pracowników. Rozwój systemów premiowania, motywacji, wsparcia i mobilności pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

Co się udało?

 • opracowaliśmy nowe zasady oceny nauczycieli akademickich ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki dydaktycznej;
 • Biblioteka Główna realizuje wsparcie naukometryczne dla pracowników ubiegających się o awanse naukowe;
 • utrzymaliśmy HR Logo Excellence in Research;
 • w ramach nowej Procedury Rekrutacji Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stworzyliśmy ścieżkę rekrutacji wewnętrznych, która pozwoli na szeroką informację wewnątrz Uczelni o dostępie do wolnych miejsc pracy i awansowania;
 • uelastyczniliśmy regulamin przyznawania dofinansowania w ramach WFS;
 • utrzymaliśmy motywacyjny system wynagradzania najlepszych naukowców poprzez okresowy wzrost wynagrodzenia;
 • rozpoczęliśmy prace nad powszechnym systemem motywacyjnym (premiowym).

Wzrost znaczenia i prestiżu Szkoły Doktorskiej

Co się udało?

 • realizujemy STER – program NAWA na umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej;
 • zapewniamy udział obcokrajowców w radzie programowej Szkoły Doktorskiej;
 • zwiększamy liczbę profesorów wizytujących dzięki finansowaniu w ramach POWER;
 • organizujemy krótkie wyjazdy finansowane z programu PROM.

Współpraca ze studentami

Udział studentów w życiu Uczelni, Wsparcie działalności Samorządu, agend i organizacji studenckich

Co się udało?

 • włączyliśmy studentów do funkcjonowania UNIgreen;
 • finansujemy wyjazdy studentów na SSC ELLS ze środków Funduszu Wsparcia Dydaktyki;
 • wspieramy Samorząd Studencki przy organizacji wydarzeń takich jak Ursynalia, Targi Pracy, Obóz adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów, Otrzęsiny SGGW, Reaktywacja;
 • zwiększyliśmy liczbę nagród finansowych dla najlepszych kół naukowych biorących udział w corocznym Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych;
 • rozszerzyliśmy skład Komisji ds. Kół Naukowych o przedstawicieli kół ze wszystkich dziedzin naukowych;
 • włączyliśmy przedstawiciela RUSS do składu i praca Komisji ds. Kół Naukowych;
 • zwiększyliśmy możliwości finansowania działalności kół naukowych z uwagi na ich specyfikę, przeprowadziliśmy pierwszą edycję akcji Kampus @2030;
 • włączyliśmy studentów w planowanie przestrzeni wokół przyszłego Centrum Obsługi Studenta;
 • ustaliliśmy zasady rejestracji, funkcjonowania i rozliczania działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń;
 • ustaliliśmy zasady finansowania działalności organizacji studenckich, w tym kół naukowych.

Głos studentów w kształtowaniu i ocenie oferty edukacyjnej

Co się udało?

 • utworzyliśmy nowe kierunki studiów w konsultacji ze studentami;
 • poszerzyliśmy ofertę studiów anglojęzycznych i studiów drugiego stopnia;
 • wprowadziliśmy nowy wzór ankiety dotyczącej oceny nauczyciela akademickiego przez studentów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem w SGGW, co przyczyniło się do wzrostu liczby wypełnionych ankiet ankiety studenckie dotyczące oceny jakości kształcenia.

Kształtowanie efektywnej komunikacji Student–Uczelnia

Co się udało?

 • utworzyliśmy w BSS Zespół Rekrutacji – źródło informacji i ważny punkt na mapie kampusu, do którego osoby zainteresowane podjęciem studiów kierują swoje pierwsze kroki;
 • wprowadziliśmy obsługę informacyjną kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia poprzez system IRK;
 • zorganizowaliśmy WePoint – miejsce do obsługi studentów i naukowców z zagranicy;
 • w ramach działalności WePoint zorganizowaliśmy warsztaty wydobywcze dla obcokrajowców i utworzyliśmy nowe kanały komunikacji (X, Instagram), wspieramy proces adaptacji gości z zagranicy; rozwijamy działania III: informacja, integracja, internacjonalizacja;
 • w tym roku uruchomimy BOTa rekrutacyjnego;
 • stworzyliśmy możliwości uzyskania czasowych dostępów do EZD przez przedstawicieli samorządów i organizacji studenckich.
 • zorganizowaliśmy Orientation Days – wydziałowe spotkania dla studentów I roku studiów, na których prezentowane były praktyczne informacje ułatwiające start w studencką rzeczywistość.

Stworzenie wspólnej przestrzeni (fizycznej i edukacyjnej) dla studentów

Co się udało?

 • zorganizowaliśmy przestrzeń do spotkań, pracy i odpoczynku w różnych budynkach Kampusu (np. przestrzenie w Bibliotece Głównej czy „Cichy zakątek” w bud. 6);
 • realizujemy projekty studenckie w ramach Kampus @2030;
 • uwzględniamy głos studentów w planowaniu otoczenia przyszłego Centrum Obsługi Studenta.

Wsparcie kariery Studentów i Absolwentów, dobre stosunki z Absolwentami

Co się udało?

 • rozwijamy współpracę ze Stowarzyszeniem Wychowanków SGGW;
 • aktywnie prowadzimy doradztwo zawodowe;
 • prowadzimy „job coaching” – rozwój umiejętności zarządzania karierą;
 • wdrożyliśmy flagowy europejski portal JobTeaser;
 • organizujemy Targi Pracy dla studentów i absolwentów, które od edycji 2024 uwzględniają również ofertę UNIgreen.
 • utworzyliśmy w BSS Zespół ds. dokumentacji studiów – centralną jednostkę do wydawania dyplomów i suplementów oraz duplikatów tych dokumentów.

Współpraca międzynarodowa

Wsparcie mobilności studentów, doktorantów, pracowników

Co się udało?

 • liczba studentów obcokrajowców wzrosła z 1 138 osób w roku akademickim 2019/20 do 1 305 osób w roku akademickim 2022/23;
 • liczba wyjazdów w celu realizacji staży zagranicznych w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW wzrosła z 14 w 2020 r. do 27 w 2023 r.;
 • zwiększyliśmy liczbę profesorów wizytujących z zagranicy (w roku akademickim 2022/23 – 22 osoby);
 • kontynuujemy rozwijanie współpracy w ramach sieci akademickich: ELLS/EULS2, UNIgreen, EBU i organizacji międzynarodowych: ICA, CASEE;
 • intensyfikujemy współpracę z partnerami zagranicznymi na podstawie umów bilateralnych;
 • kontynuujemy pozyskiwanie środków na wyjazdy studentów, pracowników (nauczycieli i nie nauczycieli) i doktorantów w ramach Erasmus+, CEPUUS, PROM;
 • rozwijamy BIP (blended intensive programs).

Rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim

Co się udało?

 • stale rozwijamy ofertę edukacyjną w języku angielskim (obecnie 12 dyplomowych programów anglojęzycznych, w tym programy podwójnego dyplomu z uczelniami z Niemiec, Chin i Kazachstanu);
 • uruchomiliśmy kolejne kierunki prowadzone w języku angielskim: Biotechnology (I stopień), Management (I stopień), Finance and Accounting (II stopień);
 • uruchomiliśmy kierunek Food Science – Technology and Nutrition (I stopień) we współpracy z Bohai University (Chiny);
 • zmodyfikowaliśmy programy studiów Sustainable Horticulture (II stopień);
 • w ramach projektu POKAZ (Katamaran) oferujemy przy współpracy z Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) program studiów Modern Engineering in Water Management (II stopień) z podwójnym dyplomem;
 • oferujemy anglojęzyczną ścieżkę kształcenia w Szkole Doktorskiej SGGW);
 • uruchomiliśmy kurs języka angielskiego dla kandydatów na studia w j. angielskim prowadzone przez Uniwersytet Otwarty (przy współpracy z ThinkPoland);
 • zwiększyliśmy liczbę profesorów wizytujących (finansowanie ze środków Uczelni i POWER);
 • planujemy tworzenie nowych, w tym wspólnych z partnerami zagranicznymi, kierunków studiów;
 • uczestniczyliśmy w programach Polskiej Pomocy wzmacniając potencjał edukacyjny i naukowy w krajach afrykańskich (Tanzania, Senegal).

Udoskonalanie rekrutacji obcokrajowców na studia

Co się udało?

 • wdrożyliśmy system IRK do wszystkich typów rekrutacji (w tym programów wymiany);
 • współpracujemy z rekruterami (ThinkPoland, IMS);
 • bierzemy udział w targach zagranicznych, m.in. NAFSA (USA), EAIE (Europa), Rwanda, Turcja;
 • realizujemy kursy języka angielskiego dla kandydatów na studia w j. angielskim prowadzone przez Uniwersytet Otwarty (przy współpracy z ThinkPoland);
 • uruchomiliśmy uczelniany punkt wsparcia cudzoziemców WePoint, którego pracownicy zapewniają wsparcie obcokrajowcom rozpoczynającym pobyt w uczelni i w Polsce.

Wsparcie i rozwój

Rozwój systemów wspierających funkcjonowanie Uczelni

Co się udało?

 • uruchomiliśmy system Sylabus;
 • uruchomiliśmy system Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK);
 • uruchomiliśmy system Zarządzania Karierą Studenta/Absolwenta (JobTeaser);
 • rozwinęliśmy funkcjonalności systemu dziekanatowego (eHMS) – m.in. centralny wydruk dyplomów, moduł Pensum, obsługa studiów podyplomowych, obsługa zapisów na zajęcia WF, e-ślubowanie;
 • uruchomiliśmy system Centralnego Wydruku w jednostkach administracji Uczelni oraz trzech Instytutach;
 • zmodernizowaliśmy system biblioteczny (Aleph) i zintegrowaliśmy go z usługami katalogowymi Active Directory;
 • rozwijamy system Bazy Wiedzy;
 • rozbudowujemy system finansowo-księgowy (SIMPLE);
 • rozbudowujemy system EZD;
 • uruchomiliśmy system Panel Redakcyjny dla redakcji czasopism wydawanych na Uczelni;
 • uruchomiliśmy system Pomocy SGGW;
 • uruchomiliśmy Platformę Podpisów Cyfrowych;
 • uruchomiliśmy centralną usługę katalogową (Active Directory), która umożliwia m.in. uwierzytelnianie w wielu systemach tym samym loginem i hasłem. Usługę zintegrowano m.in. z systemami: Microsoft 365, EZD, Sylabus, IRK, JobTeaser, w najbliższych planach SIMPLE i eHMS;
 • uruchomiliśmy Self Service Portal, umożliwiający m.in. samodzielną zmianę hasła;
 • zbudowaliśmy centralny system kopii bezpieczeństwa, wyposażony m.in. w bibliotekę taśmową.

Udoskonalanie istniejących i wprowadzanie nowych narzędzi uprawniających wewnętrzną komunikację w Uczelni

Co się udało?

 • uruchomiliśmy system komunikacji głosowej – usługa telefoniczna w oparciu o technologie cyfrowe VOiP, wymiana aparatów telefonicznych u niemal wszystkich pracowników SGGW;
 • uruchomiliśmy nowy system poczty elektronicznej;
 • uruchomiliśmy zintegrowany system stron internetowych, przebudowaliśmy stronę główną Uczelni oraz scentralizowaliśmy zarządzanie wszystkimi stronami jednostek organizacyjnych oraz intranetem w aspekcie technicznym;
 • uruchomiliśmy nowe repozytorium dokumentów (Lex Baza Dokumentów), w którym w sposób uporządkowany przechowywane są wewnętrzne regulacje Uczelni;
 • uruchomiliśmy Newsletter SGGW, dzięki któremu ponad 28 tys. użytkowników otrzymuje co tydzień najnowsze, istotne informacje dotyczące życia naszej Uczelni, planowanych wydarzeń, możliwości udziału w konkursach, konferencjach i sympozjach, obowiązującego w Uczelni prawa, a także ważne komunikaty z zakresu funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki;
 • rozbudowaliśmy bezprzewodową sieć WIFI – obecnie zainstalowanych jest 1 150 access pointów.

Rozwój i udoskonalanie nauczania zdalnego

Co się udało?

 • uruchomiliśmy usługę Microsoft 365, w tym przede wszystkim: o MS Teams, umożliwiający prowadzenie spotkań i zajęć on line; o One Drive, umożliwiający przechowywanie plików do łącznej pojemności do 100 GB;
 • uruchomiliśmy Panel Dydaktyczny stanowiący wsparcie w prowadzeniu i organizacji zajęć ze studentami;
 • uruchomiliśmy nowy system do prezentacji kursów MOOC;
 • rozpoczęliśmy prace nad wykorzystaniem systemu BlackBoard (udostępnionego przez UAL) na potrzeby UNIgreen;
 • przekształciliśmy Centrum Edukacji Multimedialnej w Biuro Wsparcia Kształcenia (BWK).

Studenci i pracownicy z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami

Co się udało?

 • powołaliśmy Sekcję ds. Osób z Niepełnosprawnościami, przekształcone w Biuro Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności;
 • zrealizowaliśmy Projekt Uczelnia dostępna – POWER 4 (szkolenia, infrastruktura);
 • rozwinęliśmy ścieżki mobilności w ramach Erasmus+ dla osób z niepełnosprawnościami (np. z osobą towarzyszącą);
 • zbudowaliśmy pokój dla osób wymagających wyciszenia (budynek 23);
 • powołaliśmy Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych i Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z ASD;
 • zbudowaliśmy liczne podjazdy, obniżyliśmy krawężniki, poprawiliśmy oznaczenia, zmodernizowaliśmy automatyczne otwieranie drzwi, zakupiliśmy meble dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycje i infrastruktura

Nowoczesne inwestycje i rozwój kampusu wg idei Kampus@2030

Co się udało?

 • mimo trudnych warunków zewnętrznych (rosnące ceny materiałów i energii, wycofywanie się firm z podpisanych umów, trudności w rozstrzyganiu przetargów) zapewniliśmy realizację remontów, modernizacji i inwestycji;
 • przeprowadziliśmy remonty budynków m.in. kwestury czy kadr i płac;
 • zreorganizowaliśmy służby Uczelni odpowiedzialne za utrzymanie kampusu i inwestycje;
 • zmodernizowaliśmy wyposażenie techniczne ATZ, DOTO, AOS i SA zwiększając wydajność i elastyczność oraz zmniejszając koszty prac (m.in. ciągniki , zamiatarki, koparka, podnośnik samobieżny, nowoczesny sprzęt do pielęgnacji zieleni);
 • prowadzimy działania mające na celu stworzenie nowoczesnego, zrównoważonego i zielonego uniwersytetu i kampusu, w tym m.in.:
  • dokonaliśmy wielu działań prooszczędnościowych w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej: zmodernizowaliśmy oświetlenie terenu kampusu, w budynkach instalujemy oszczędne źródła światła i automatyczne sterowanie oświetleniem, racjonalizujemy dystrybucję ciepła i instalujemy automatyczne sterowanie ogrzewaniem;
  • uruchomiliśmy pierwsze instalacje fotowoltaiczne na kampusie i w LZD, zakończyliśmy przetarg na montaż i uruchomienie w bieżącym roku instalacji o łącznej mocy >700 kWp;
  • aktywnie promujemy rezygnację z butelek plastikowych – zainstalowaliśmy dystrybutory wody, a studentom I roku dostarczamy bidony;
  • zainstalowaliśmy 3 stacje ładowania samochodów elektrycznych;
  • założyliśmy pierwszą łąkę kwietną i planujemy ograniczanie koszenia trawników;
 • stworzyliśmy arenę piłkarską – obiekt z wysokiej jakości nawierzchnią ze sztucznej bezzasypowej trawy IV generacji;
 • zbudowaliśmy siłownię plenerową;
 • wymieniliśmy blisko 1 km sieci gazowej ograniczając sieciowe ubytki gazu;
 • zainstalowaliśmy System Centralnego Monitoringu (SCM);
 • zrealizowaliśmy działania włączające różne obiekty na kampusach i w zakładach doświadczalnych do SCM;
 • zainstalowaliśmy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla wjazdów “A” “F” oraz “I” wraz z modernizacją czytników kart;
 • zainstalowaliśmy w niektórych budynkach depozytory kluczy, wspierające bezpieczeństwo dostępu do obiektów/pomieszczeń i usprawniające funkcjonowanie obiektów i jednostek Uczelni;
 • uruchomiliśmy system Centralnego Wydruku w jednostkach administracji Uczelni oraz trzech Instytutach.

Zwiększenie udziału LZD i RZD w aktywności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej

Co się udało?

 • przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania infrastruktury Arboretum w Rogowie – budynków pracowni, administracji, obsługi turystycznej wraz zapleczem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu i rozpoczęliśmy przygotowanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej;
 • przygotowujemy koncepcję przebudowy i remontów infrastruktury RZD;
 • z infrastruktury Rolniczych Zakładów Doświadczalnych korzystają studenci: Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Wydziału Rolnictwa i Ekologii, Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ekonomicznego;
 • RZD daje możliwość pisania prac dyplomowych z zakresu hodowli zwierząt oraz upraw polowych;
 • na fermie bydła mlecznego prowadzone są badania z zakresu dobrostanu zwierząt, wydajności w produkcji mleka oraz jakości mleka (INoZ, INoŻ);
 • prowadzone są prace naukowe w stadach kur niosek, brojlerów kurzych, królików oraz świń (INoZ, IMW);
 • dzięki zakupowi zaawansowanego sprzętu rolniczego prowadzone jest rolnictwo precyzyjne, które jest przedmiotem badań m.in. Instytutu Rolnictwa i Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Rozwój Przychodni SGGW

Co się udało?

 • prowadzimy rejestracje mówiącą w co najmniej w dwóch językach;
 • zmieniliśmy system telefoniczny przychodni – daje nam możliwość obsługi większej liczby pacjentów i jest zgodny z aktualnymi wymaganiami NFZ;
 • zmieniliśmy sposób obsługi pacjentów kierowanych do lekarzy specjalistów, wprowadziliśmy system bezpłatnych i częściowo odpłatnych wizyt, co umożliwiło na udrożnienie dostępu do lekarzy specjalistów;
 • wprowadziliśmy system kontroli grafiku wizyt i oddzwaniania do pacjentów w przypadku zwolnieni się wcześniejszego terminu wizyty u lekarza specjalisty lub psychologa;
 • zwiększyliśmy do 2 liczbę psychologów;
 • wprowadziliśmy trzy rodzaje wizyt: wizytę interwencyjną – zawsze wolne miejsce dla osoby potrzebującej nagłej pomocy, wizytę kwalifikująca do terapii – jednorazową, wizytę psychoterapeutyczną;
 • utworzyliśmy punkt szczepień COVID;
 • poszerzyliśmy zakres usług medycznych w ramach NFZ o budżet powierzony opieki koordynowanej;
 • wprowadziliśmy pakiety badań laboratoryjnych oferowanych studentom w cenach preferencyjnych;
 • wśród lekarzy specjalistów mamy psycholożkę i dwie panie ginekolog obsługujące pacjentów w języku angielskim.

Wizerunek, budowa pozycji i promocja

Podnoszenie pozycji SGGW na arenie krajowej i międzynarodowej

Co się udało?

 • bierzemy czynny udział w działaniach ciał przedstawicielskich oraz sieci i organizacji zrzeszających podmioty szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie nauk rolniczych, przyrodniczych i technicznych (KRASP, KRURiP, KRPUT, EUA, ICA, CASEE, ELLS/ EULS2, EBU, UNIgreen,);
 • powołaliśmy Pełnomocnika Rektora ds. Rankingów;
 • poprawiliśmy pozycję Uczelni w rankingach międzynarodowych przy zwiększonej liczbie ocenianych uczelni;
 • uzyskujemy akredytacje międzynarodowe dla prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów;
 • powołaliśmy grupę doradczą w obszarze zrównoważonego rozwoju – ciało konsultacyjne dla komisji ds. rankingów;
 • przystąpiliśmy do programu społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU);
 • udoskonalamy stronę internetową uczelni, wzmocniliśmy stronę anglojęzyczną;
 • rozwijamy uczelniane profile w social mediach.

Intensyfikacja promocji

Co się udało?

 • wprowadziliśmy nową identyfikację wizualną Uczelni i stworzyliśmy nową księgę identyfikacji wizualnej;
 • zwiększamy obecność SGGW w Internecie (Youtube – SGGW TV, SGGW Science, Facebook, Instagram, X/Twitter, Linkedin, Tik Tok, Threads, …);
 • prowadzimy indywidualne profile poszczególnych jednostek Uczelni: BWM, WePoint, Instytuty, Wydziały, BG;
 • rozbudowaliśmy działy „Nauka” i „Ludzie SGGW” na stronie internetowej Uczelni;
 • zatrudniliśmy tłumacza w Biurze Rzecznika Prasowego.

Działania równościowe i związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji

Co się udało?

 • wprowadziliśmy standard Antydyskryminacyjny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • wprowadziliśmy politykę równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i edukacji w SGGW;
 • wprowadziliśmy procedurę zgłaszania i reagowania na przypadki dyskryminacji w SGGW;
 • stworzyliśmy sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznika ds. Mobbingu i Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania;
 • wprowadziliśmy stronę informacyjno-edukacyjną, której celem jest wsparcie społeczności SGGW w dostępie do informacji z zakresu równego traktowania;
 • stworzyliśmy stronę, która umożliwia zgłaszanie (także anonimowe) przypadków dyskryminacji, molestowania i mobbingu oraz zgłaszanie problemów dotyczących funkcjonowania uczelni (whistleblowing);
 • zrealizowaliśmy kampanie edukacyjne i webinary traktujące o równości oraz zapobieganiu dyskryminacji i przemocy;
 • wdrożyliśmy projekt wspierający kobiety studiujące i pracujące w SGGW zapewniając dostęp do nieodpłatnych środków higieny menstruacyjnej;
 • uruchomiliśmy konkurs im. Profesor Marii Radomskiej promujący szczególne osiągnięcia w obszarze naukowym i organizacyjnym kobiet pracujących w SGGW, w którym laureatki wyłaniane są na drodze ogólnouczelnianego głosowania.

Podsumowanie

Kadencja władz rektorskich 2020-2024 przyniosła wiele wyzwań, którym razem sprostaliśmy. Z sukcesem inwestujemy w infrastrukturę i kapitał ludzki, czego dowodem są coraz liczniejsze osiągnięcia i granty naszych badaczy, potwierdzone rosnącą pozycją naszych naukowców i uczelni na arenie międzynarodowej. Od roku 2020 r. wielokrotnie przytaczałem hasło: „SGGW – nasza Alma Mater”, podkreślając, że jej powodzenie i rozwój zależą od nas wszystkich. Wierzę, że udało nam się stworzyć warunki, dzięki którym każdy może się czuć ważnym członkiem naszej akademickiej wspólnoty, by mieć poczucie, że niezależnie od miejsca, w którym studiuje czy pracuje, czy niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, ma istotny wkład w nasz wspólny sukces. Jestem przekonany, że mimo trudnych warunków zewnętrznych znajdujemy się obecnie w lepszym miejscu niż przed czterema laty, a wspólne działanie przyczynia się do dalszego rozwoju naszej Uczelni. Przytoczony powyżej opis tego, co udało się w ciągu ostatnich czterech lat zrobić, to dokumentacja kreatywności, zaangażowania i wytężonej pracy wielu osób – to Wasze osiągnięcia. Dziękuję Państwu za zaangażowanie, inicjatywę, aktywność, wsparcie i owocną współpracę.

Mam nadzieję, że będziemy razem podążać tą drogą dalej.

Michał Zasada