Program na lata 2020-2024 i jego realizacja

Program rozwoju SGGW

Przed wyborami w 2020 roku przedstawiłem Państwu program rozwoju Uczelni zarówno w zakresie głównych obszarów jej działalności, jakimi są nauka, dydaktyka oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym, jak i „zagadnień horyzontalnych”, bez których nie ma mowy o bezpiecznym i skutecznym funkcjonowaniu uniwersytetu: rozwój kadry, współpraca międzynarodowa, współpraca ze studentami, inwestycje i rozwój infrastruktury, wizerunek, budowanie pozycji i promocja. W każdym z tych obszarów zaproponowałem kilka kierunków rozwoju, które mają sprawić, że SGGW będzie:

  • wiodącym uniwersytetem przyrodniczym i jedną z najlepszych uczelni akademickich w Polsce;
  • instytucją rozpoznawalną i liczącą się na arenie lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
  • Uczelnią postrzeganą przez młodych ludzi jako atrakcyjne miejsce do studiowania, pozwalającą na zdobywanie wiedzy, umiejętności i nieskrępowane rozwijanie własnych zainteresowań i pasji;
  • atrakcyjnym miejscem do podejmowania pracy w każdym obszarze funkcjonowania Uczelni;
  • miejscem, w którym tworzy się wspólnota akademicka bazująca na katalogu wspólnych wartości, dialogu, wieloletniej tradycji i wolności słowa, ukierunkowana na innowacje i współpracę z otoczeniem.

Nauka

Rozwój dyscyplin naukowych funkcjonujących w SGGW

Będę wspierał harmonijny rozwój istniejących w SGGW dyscyplin naukowych, szczególnie w zakresie finansowania, rozwoju kadry, utrzymania i uzyskiwania uprawnień akademickich (m.in. w zakresie zarządzania, socjologii, pedagogiki, informatyki technicznej) oraz otrzymania dobrego wyniku ewaluacji przez wszystkie dyscypliny Uczelni. Jestem również otwarty na nowe dyscypliny (inżynieria materiałowa? nauki o zdrowiu? inne?), będące wyrazem prowadzonych przez Pracowników wysokiej jakości badań naukowych.

Współpraca dyscyplin naukowych w ramach dziedzin

Widząc różnorodność dyscyplin funkcjonujących w SGGW oraz specyfikę prowadzonych w ich obrębie badań, sposobu ewaluacji i możliwości publikowania wyników, będę rozwijał współpracę między Instytutami i dyscyplinami należącymi do jednej dziedziny. Zaproponuję, gdzie będzie to konieczne, powstanie rad dziedzin naukowych, które wypracowywać będą rozwiązania w tym zakresie.

Podnoszenie poziomu badań naukowych

Kluczem do podnoszenia poziomu badań naukowych jest ich skoncentrowanie wokół zagadnień istotnych w międzynarodowych obiegu naukowym lub dla gospodarki. Z pomocą Państwa, przy wsparciu odpowiednich narzędzi, zidentyfikuję priorytetowe obszary badawcze, w których naukowcy Uczelni mają istotny wkład w naukę światową, stworzę wiodące zespoły badawcze i zaproponuję system ich wsparcia w celu zwiększenia liczby aplikacji i uzyskania finansowania w ramach projektów badawczych, szczególnie międzynarodowych z Horyzontu Europa. Będę dążył do zwiększenia liczby młodych pracowników zatrudnianych w projektach na stanowiskach badawczych.

Rozwój badań interdyscyplinarnych

Wspierał będę rozwój badań interdyscyplinarnych łączących specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin. Służyć temu będzie wsparcie interdyscyplinarnych, uczelnianych zespołów czy centrów naukowych, w których przedstawiciele co najmniej dwóch dyscyplin wraz z krajowym lub zagranicznym partnerem naukowym i biznesowym będą otrzymywać okresowe wsparcie Uczelni do czasu wypracowania samodzielności ekonomicznej, tj. uzyskania finansowania projektu lub komercjalizacji wyników.

Wsparcie aktywności publikacyjnej

W ostatnich latach nastąpił w naszej Uczelni istotny wzrost udziału publikacji w czasopismach wysoko punktowanych – z 30 do 70%. Dalszy postęp oznacza konieczność zwiększenia poziomu publikowanych prac. Wprowadzę system wsparcia dla osób planujących umieszczanie wyników badań w najlepszych czasopismach (Q1 w dyscyplinie).

Uproszczenie procedur wewnętrznych i wsparcie administracyjne naukowców

Aby wydatnie zmniejszyć konieczność zaangażowania naukowców w formalną i finansową obsługę aplikacji i projektów dążyć będę do uproszczenia procedur wewnętrznych. Do przeglądu i modyfikacji istniejących oraz tworzenia nowych koniecznych przepisów zawsze będę włączał doświadczonych przedstawicieli aktywnych grup badawczych realizujących granty krajowe i zagraniczne. Działania te będę prowadził w atmosferze poszanowania miejsca i roli każdej ze stron (naukowców i administracji) w funkcjonowaniu Uczelni. Stworzę wsparcie w postaci „project managera”, w ramach którego pracownicy administracji centralnej będą brali czynny udział w realizacji i koordynacji szczególnie tych projektów, w których SGGW pełni rolę instytucji koordynującej.

Rozwój czasopism, Biblioteki i Wydawnictwa SGGW

Będę wspierał najlepsze czasopisma wydawane przez jednostki Uczelni poprzez dostarczenie narzędzi usprawniających działania redakcji oraz wsparcie finansowe i logistyczne starań o umieszczenie czasopism w bazach Scopus i Web of Science. Rozpocznę dyskusję nad zwiększeniem roli i zmiana sposobu funkcjonowaniem Biblioteki (w tym systemu bibliotecznego i strony internetowej) i Wydawnictw SGGW, i jestem zdecydowany wprowadzić wspólnie z Państwem wypracowane zmiany.

Drogowskazy dalszego rozwoju naukowego – IDUB i EUI

Aktualnie istnieją mechanizmy krajowe i zagraniczne służące jako drogowskaz rozwoju: „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz „European Universities Inititiative”. Będę dążył do tego, by SGGW spełniła kryteria uczelni badawczej oraz wspierał będę wysiłki, by nasza Uczelnia stała się częścią konsorcjum EUI. Wierzę, że w perspektywie nadchodzących lat stanie się to rzeczywistością.

Dydaktyka

Rozwój i doskonalenia programów studiów

Będę inicjował i wspierał działania prowadzące do rozszerzania oferty dydaktycznej dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, będące odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie, wymagania otoczenia gospodarczego i demografię, oraz będące wyrazem rosnącego potencjału poszczególnych dyscyplin w Uczelni.

Indywidualizacja i modularyzacja kształcenia

Będę dążył do zmiany przepisów i procedur w kierunku indywidualizacji kształcenia, pozwalających na lepsze wykorzystanie czasu na studiowanie i uwzględniających różne aktywności studenckie w rozliczaniu efektów uczenia się. Zwiększać będę udział zajęć pozwalających na wzmocnienie praktycznych efektów uczenia się, realizowanych również poza SGGW – u partnerów zewnętrznych, w uczelnianych zakładach doświadczalnych czy za granicą. Zwiększę wsparcie mobilności studentów poprzez wprowadzenie okna mobilności oraz elastyczne podejście do rozliczania efektów uczenia się uzyskanych poza Uczelnią. W kształceniu będę promował wprowadzanie modułów pozwalających na zintegrowanie poszczególnych przedmiotów, unikanie powtórzeń i zmniejszenie liczby zaliczeń i egzaminów.

Wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów

Szczególną troską obejmę wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów biorących udział w projektach badawczych, studentów i doktorantów ubiegających się o indywidualny tok studiów, zapewniając warunki do tego trybu studiowania, studentów starających się o wyjazdy na studia, praktyki i staże zagraniczne, studentów wnioskujących w konkursach o środki finansowe czy studentów-sportowców.

Zwiększenie udziału studentów w podnoszeniu jakości kształcenia

Będę dążył do wypracowania wraz ze studentami mechanizmów zwiększających ich udział w podnoszeniu jakości kształcenia, wraz z nimi będę doskonalił narzędzia służące do tworzenia i oceny zajęć dydaktycznych oraz włączał ich w procesy opiniowania i podejmowania decyzji.

Zwiększenie skuteczności promocji oferty edukacyjnej SGGW w kraju i zagranicą

Inicjował i wspierał będę działania mające na celu przyciągnięcie najlepszych i najzdolniejszych kandydatów na studia: współpracę ze szkołami średnimi, prowadzenie programów edukacyjnych, wizyty w szkołach z udziałem pracowników, studentów i doktorantów, obejmowanie patronatem wybranych klas w szkołach, spotkania, seminaria, „Dni Otwarte” (również wirtualne), „Otwarte Laboratoria”, konkurs „Start po indeks”, wsparcie ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń edukacyjnych, jak np. „Festiwal Nauki”, oraz szersze wykorzystanie mediów społecznościowych. Zachęcał będę do kreowania wydarzeń edukacyjnych poza SGGW.

Akredytacje międzynarodowe, uprawnienia zawodowe, przedsiębiorczość

Dążył będę do utrzymania istniejących i uzyskanie nowych akredytacji zagranicznych dla kierunków prowadzonych w SGGW, doskonalenie programów studiów prowadzących do uzyskania uprawnień zawodowych (np. uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie na kierunku architektura krajobrazu) oraz wzbogacanie programów studiów o elementy przedsiębiorczości.

Rozwój strategii nauczania zdalnego – nauczanie hybrydowe

Zwiększę udział zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w programach studiów. Rozwijał będę narzędzia zdalne do synchronicznego i asynchronicznego nauczania zdalnego oraz wspierał tworzenie wysokiej jakości treści kursów. Jednocześnie dbał będę o utrzymanie jakości kształcenia przy pomocy tych narzędzi oraz o utrzymanie balansu między nauczaniem zdalnym i bezpośrednim.

Współpraca z otoczeniem

Zwiększenie transferu wyników badań do gospodarki

Rozszerzę rolę CIiTT w obszarze wsparcia przy pozyskiwaniu projektów z otoczenia gospodarczego oraz zwiększenia grona osób zainteresowanych komercjalizacją wyników. Rozszerzą wdrażaną Bazę Wiedzy aby stworzyć wygodne narzędzie do poszukiwania ekspertów i prezentowania oferty badań i współpracy jednostek Szkoły z otoczeniem gospodarczym.

Zwiększenie udziału pracowników SGGW w organizacjach gospodarczych i zawodowym

Będę premiował i wspierał udział pracowników SGGW w ciałach i organizacjach związanych z gospodarką i samorządem zawodowym.

Rozwój partnerstw strategicznych z firmami

Popierał będę zawieranie umów z partnerami zainteresowanymi współpracą dwustronną w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, kształcenia studentów, organizacji praktyk i staży, oraz prowadzenia w Szkole profesjonalnych szkoleń, szczególnie w obszarach istotnych do dalszego rozwoju Uczelni (np. biotechnologii, medycyny, technologii energii odnawialnej). Będę dążył do rozszerzenia umów z istniejącymi partnerami i poszukiwał nowych możliwości.

Rozwój współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi

Działania prowadzone przez naukowców z SGGW w terenie i na obszarach funkcjonowania Zakładów Doświadczalnych mają duże znaczenie dla samorządów (np. LZD w Rogowie a Starostwo Powiatowe w Brzezinach i Województwo Łódzkie). Będę dążył do rozwoju wspólnych przedsięwzięć oddziałujących na otoczenie społeczne w tych miejscach, co jednocześnie pozwoli na rozwinięcie potencjału Zakładów.

Rozwój kadry

Ścieżki kariery nauczycieli akademickich, ocena i awansowanie pracowników

Pracownicy Szkoły reprezentują różne dyscypliny i różnią się swoimi zdolnościami i preferencjami zawodowymi. Rozpocznę prace nad opracowaniem ścieżek kariery i awansu dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym prace nad nowym systemem oceny okresowej, uwzględniającym równowagę pomiędzy dydaktyką a nauką oraz znacznie szersze uwzględnienie społecznych i organizacyjnych działań podejmowanych przez pracowników na rzecz Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. W działaniach tych będę brał pod uwagę specyfikę różnych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz wdrażaną w Uczelni strategię HR Logo Excellence for Research. Ścieżki kariery powinny być również dostępne dla pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych.

Rozwój systemów premiowania, motywacji, wsparcia i mobilności pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

Będę doskonalił i rozszerzał funkcjonujące systemy premiowania i wsparcia, w tym okresowe zwiększenie wynagrodzenia, obniżenie pensum i przyznawanie środków na badania dla zespołów aplikujących o środki zewnętrzne. Będę powiększał i doskonalił Własny Fundusz Stypendialny. W tworzonych systemach premiowych będę uwzględniał sytuację życiową pracowników, np. urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, oraz specyfikę pracy na różnych stanowiskach. W ustalaniu i podwyżkach wynagrodzeń posługiwał się będę kryteriami premiującymi aktywność i osiągnięcia. Przy tworzeniu systemów motywacyjnych i premiowych oraz kryteriów podwyżek liczę na aktywny udział Związków Zawodowych. Do finansowania tych przedsięwzięć, poza środkami własnymi, będę się starał wykorzystywać środki zewnętrzne.

Wzrost znaczenia i prestiżu Szkoły Doktorskiej

Zaproponuję podniesienie statusu Szkoły Doktorskiej do równego instytutowi czy wydziałowi. Będę popierał rekrutację najlepszych kandydatów i podkreślanie statusu doktoranta. Zadbam o umiędzynarodowienie Szkoły poprzez wspólne działania ze sprawdzonymi partnerami z zagranicy (m.in. z Wageningen, Wiednia, Pragi i Uppsali), zapewnienie finansowania oraz tworzenie mechanizmów pro-jakościowych. Zaproponuję program „GoNature”, mający na celu zwiększenie udziału w Szkole kandydatów z innych uczelni, zwłaszcza absolwentów kierunków związanych z badaniami podstawowymi (matematyka, fizyka, chemia, biologia).

Współpraca ze studentami

Udział studentów w życiu Uczelni

Będę dążył do podtrzymania dobrej współpracy władz Uczelni z Samorządem, AZS, kołami naukowymi oraz innymi organizacjami studenckimi. Wsłuchiwał się będę w opinię studentów i dbał o to, żeby studenci zawsze mieli poczucie nieskrępowanej możliwości wyrażania swoich opinii i postulatów oraz zgłaszania pomysłów.

Wsparcie działalności Samorządu, agend i organizacji studenckich

W miarę możliwości finansowych będę dążył do zwiększenia zakresu wsparcia wszechstronnej działalności studenckiej. Będę inicjował i wspierał wysiłki pozwalające na zdobycie środków na działalność studencką z zewnątrz. Szczególnie popierał będę inicjatywy związane z badaniami, nabywaniem nowych kompetencji oraz mające na celu promocję Szkoły.

Głos studentów w kształtowaniu i ocenie oferty edukacyjnej

Będę zabiegał o jeszcze szersza włączanie młodzieży w życie Uczelni oraz jej aktywne uczestnictwo w kształtowaniu oferty dydaktycznej i programów studiów. Szczególnie liczę na aktywny udział studentów w doskonaleniu systemu ankiet studenckich i oceny zajęć dydaktycznych, oraz tworzeniu systemów wsparcia materialnego i administracyjnego.

Kształtowanie efektywnej komunikacji Student–Uczelnia

Będę dążył do zwiększania zakresu spraw możliwych do załatwienia przez Studentów automatycznie lub zdalnie. Przy udziale wszystkich zainteresowanych stron doprowadzę do rozszerzenia funkcjonalności systemu dziekanatowego i innych systemów uczelnianych, co pozwoli na uporządkowanie i uproszczenie procedur oraz przyśpieszenie podejmowania decyzji oraz zapewni większe bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Stworzenie wspólnej przestrzeni dla studentów

Studiowanie to nie tylko nauka, ale również nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych w unikalnej atmosferze uniwersyteckiej. Służy temu odpowiednio zaprojektowana przestrzeń, jaką znaleźć można np. w Wageningen, Uppsali czy w strefach dla studentów w bibliotekach uniwersytetów amerykańskich. Są to miejsca spotkań, wspólnej i indywidualnej nauki, wspólnego wykonywania projektów czy po prostu spędzania czasu i bycia razem. Istniejące w budynkach SGGW powierzchnie, poszukiwanie nowej formuły funkcjonowania Biblioteki oraz planowane nowe inwestycje powinny pozwolić na zorganizowanie takich miejsc. Duży Kampus pozwoli na stworzenie miejsc/stref do uprawiania sportu i relaksu. Dokończę także budowę sieci wi-fi, aby objąć nią wszystkie budynki i cały Kampus.

Wsparcie kariery Studentów i Absolwentów, dobre stosunki z Absolwentami

Będę dążył do zwiększenia wparcia studentów i absolwentów na rynku pracy za pomocą efektywnych modeli współpracy z pracodawcami oraz narzędzi (również informatycznych) pozwalających na indywidualne kształtowanie ścieżki rozwoju każdego studenta. Będę poszerzał zakres działań Akademickiego Biura Karier, a w czasie studiów – rozwijanie umiejętności praktycznych, przedsiębiorczości akademickiej oraz wpojenie przekonania o konieczności uczenia się przez całe życie.

Współpraca międzynarodowa

Wsparcie mobilności studentów, doktorantów, pracowników

Rozwijał będę mobilność akademicką nie tylko przez zapewnienie środków finansowych, ale także poprzez zwiększenie oferty wyjazdowej w oparciu o sieci współpracy i umowy bilateralne, modyfikację planów studiów (wprowadzenie okna mobilności) oraz uelastycznienie podejścia do rozliczania efektów uczenia się uzyskanych poza Uczelnią.

Rozwój oferty edukacyjnej w języku angielskim

Dążył będę do rozszerzenia oferty studiów obcojęzycznych, w tym programów o podwójnym dyplomie, przy udziale sprawdzonych i doświadczonych partnerów zewnętrznych. Promował będę szersze włączanie polskich studentów w dydaktykę w języku angielskim. Uatrakcyjnię nauczanie w języku angielskim i „Internacjonalizację w domu” przez zwiększenie udziału profesorów wizytujących z zagranicy, których zaangażowanie zwiększy się również dzięki technikom kształcenia zdalnego. Wspierał będę proces uzyskiwanie i utrzymanie akredytacji europejskich dla kierunków studiów prowadzonych w SGGW.

Udoskonalanie rekrutacji obcokrajowców na studia

Zaproponuję system zwiększenia dopływu kandydatów na studia z zagranicy w formie „roku zerowego” połączonego z kursem nauki języka polskiego i doskonaleniem języka angielskiego. Inicjował i wspierał będę organizowane szkół letnich i zimowych jako jednej z form promocji studiów w Szkole oraz współpracę z partnerami zagranicznymi w rekrutacji kandydatów.

Wsparcie i rozwój

Rozwój systemów wspierających funkcjonowanie Uczelni

Będę dążył do jeszcze intensywniejszej rozwoju i integracji systemów informatycznych Szkoły aby zmniejszyć nakład pracy niezbędny do utrzymania obiegu dokumentów, wykonywanie sprawozdań i ocenę okresową pracowników. Zaproponuję rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi nie tylko przy ewaluacji dyscyplin naukowych, ale i przy prowadzeniu polityki ich rozwoju. Będę doskonalił obsługę administracyjną działalności badawczej, dydaktycznej i wdrożeniowej.

Udoskonalanie istniejących i wprowadzanie nowych narzędzi uprawniających wewnętrzną komunikację w Uczelni

Będę włączał do tworzenia regulacji wewnętrznych osoby reprezentujące różne grupy pracowników, w tym pracowników doświadczonych w zdobywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu różnych projektów badawczych. Będę dążył do dalszego rozwoju funkcjonalności eHMS w zakresie wsparcia administracyjnego studentów i wykładowców oraz promował elektroniczny obieg dokumentów, który może znaczącą przyspieszyć wydawanie decyzji i porządkowanie procedur. Konieczne jest wprowadzenie systemu LEX SGGW oraz uproszczonych instrukcji dotyczących różnych aktywności naukowców i studentów, np. podczas pozyskiwania, realizacji i rozliczania grantów, prac zleconych czy imprez studenckich.

Rozwój i udoskonalanie nauczania zdalnego

Kontynuował będę rozbudowę, integrację i ujednolicanie infrastruktury, narzędzi i metod kształcenia na odległość używanych w Szkole. Rozszerzał będę zakres działania Centrum Edukacji Multimedialnej jako narzędzia wsparcia merytorycznego i metodycznego nauczycieli w tworzeniu treści kursów online i organizatora szkoleń dla pracowników i studentów.

Studenci i pracownicy niepełnosprawni

SGGW jest być instytucją przyjazną niepełnosprawnym, ale prowadził będę dalsze działania, zwłaszcza w kierunku kształtowania właściwego stosunku nauczycieli i studentów do niepełnosprawności (szkolenia), dostępności zajęć laboratoryjnych i terenowych oraz bezpieczeństwa. Środki własne przeznaczane na ten cel będą uzupełniane ze źródeł zewnętrznych, np. projektów POWER „Uczelnia dostępna”, czy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Inwestycje i infrastruktura

Nowoczesne inwestycje i rozwój kampusu

Poza kontynuacją budowy centrów badawczych i budynku dla Wydziału Ekonomicznego, za konieczne uważam zwiększenie energooszczędności budynków Szkoły i ich modernizację w kierunku poprawy komfortu pracy i studiowania. Kampus SGGW powinien się stać modelowym obiektem w zakresie energooszczędności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i małej retencji. Modernizacji, scentralizowania i integracji z systemami Szkoły wymaga system dostępu do Kampusu, budynków, akademików i laboratoriów komputerowych oraz system monitoringu i ochrony. Zapewniam, że dokończenie budowy sieci bezprzewodowej obejmującej cały kampus i wszystkie budynki, jest dla mnie priorytetem. We współpracy ze studentami gotowy jestem zaproponować modernizację części akademików.

Zwiększenie udziału RZD i LZD w aktywności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej

Przy współpracy z instytutami i wydziałami będę dążył do zwiększenia udziału Zakładów Doświadczalnych w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu studentów i promocji Uczelni. Będę się starał o modernizację i dostosowanie infrastruktury Zakładów do potrzeb instytutów i wydziałów.

Zwiększenie atrakcyjności i wykorzystania ośrodków w Kirach, Kociszewie i Rogowie

Zaproponuję współpracę zaprzyjaźnionym uczelniom w celu stworzenie wspólnego banku ofert do wykorzystania przez pracowników, doktorantów i studentów na zasadach wzajemności.

Rozwój Przychodni SGGW

Uważam, że NZOZ SGGW powinien zostać przekształcony w wyspecjalizowane Studenckie Centrum Zdrowia, unikalny w kraju ośrodek pełniący rolę „Student Health Center” na wzór renomowanych uniwersytetów w krajach rozwiniętych. Dalej będzie on pełnił funkcję przychodni dla pracowników i emerytów, ale będzie charakteryzował się ofertą nakierowaną przede wszystkim na potrzeby studentów, zaspakajanie ich oczekiwań i rozwiązywanie ich problemów.

Wizerunek, budowa pozycji i promocja

Podnoszenie pozycji SGGW na arenie krajowej i międzynarodowej

Zintensyfikuję działania na rzecz poprawy pozycji SGGW w najważniejszych rankingach światowych (ARWU, QS, Times, US News). Moim marzeniem jest, aby SGGW znajdowała się na liście 10 najlepszych uniwersytetów w Polsce. Ostrożnie myśląc uważam, że pierwsza piętnastka, zarówno w rankingach międzynarodowych, jak i rankingu Perspektyw, jest w naszym zasięgu.

Budowanie wizerunku SGGW poprzez indywidualną aktywność jej pracowników i studentów

Będę wspierał aktywny udział przedstawicieli SGGW w międzynarodowym obiegu naukowym (członkostwo w sieciach i organizacjach naukowych, dydaktycznych i administracyjnych, w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, a zwłaszcza w ich władzach) i najważniejszych krajowych organizacjach (również studenckich), stowarzyszeniach i izbach. Na wzór University of California, Davis, zaproponuję program intensyfikacji promocji, szczególnie zagranicznej, poprzez włączenie jej w codzienną działalność pracowników, doktorantów i studentów.

Intensyfikacja promocji

Będę prowadził działania promocyjne rozumiane jako realizację jednolitej koncepcji dla wszystkich, promocję obejmującą Wydziały, Instytuty i pozostałe Jednostki, dotyczącą wszelkich obszarów identyfikacji wizualnej, platform i wykorzystywanych materiałów, w tym stron internetowych, wzorów prezentacji, plakatów, wizytówek, wydawnictw czy oferowanych gadżetów. Rozwijał będę obecność SGGW w Internecie (Facebook, SGGW TV, SGGW Science) i wspierał będę dalszy rozwój promocji poprzez media społecznościowe, będące najefektywniejszą obecnie formą komunikowania z młodymi ludźmi. Do promocji włączę prezentowanie osiągnięć naszych pracowników i studentów oraz ujawnianie sukcesów absolwentów w postaci tzw. content marketingu.

Podsumowanie

Jako kandydat na Rektora proponuję program, który z Państwa pomocą zapewni SGGW dalszy, bezpieczny i stabilny rozwój. Jestem przekonany, że w kolejnych latach najważniejsze będą inwestycje w rozwój potencjału ludzkiego oraz rozwój partycypacyjnego kształtowania przyszłości. Liczę w tym na Państwa pomoc. Razem stwórzmy w naszej Uczelni warunki, w których każdy pracownik, doktorant czy student znajdzie swoje miejsce do realizacji ambicji i celów zawodowych, naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich czy wdrożeniowych. Będę wspierał każdego, kto zechce rozwijać naszą Uczelnię, w której każdy członek społeczności jest równie istotną jego częścią, niezbędną do funkcjonowania całości.

Chciałbym raz jeszcze przytoczyć hasło: „SGGW – nasza Alma Mater”. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich. Dalszy rozwój Uczelni może odbywać się w drodze otwartej akademickiej dyskusji, która będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy pracownicy, studenci i doktoranci będą mieli poczucie nieskrępowanej możliwości wyrażania swoich opinii i postulatów, do czego będę ich zachęcał i do czego będę tworzył warunki. Marzy mi się SGGW, w której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny dialog i wzajemny szacunek. Wszyscy odpowiadamy za przyszłość naszej Uczelni i jej rozwój, dlatego liczę na Państwa wsparcie.


Jeżeli przedstawiony powyżej opis programu jest dla Państwa zbyt lakoniczny, proponuję lekturę uzupełnioną o wstęp, opisy uwarunkowań poszczególnych działań i charakterystykę mojej osoby w postaci 23-stronicowego dokumentu w formacie PDF.