SGGW dziś

Przyszłości nie tworzy się z próżni. Planując działania trzeba oprzeć się na źródłach, korzeniach, czyli przeszłości i stanie obecnym. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czerpie z ponad 200-letniej tradycji Instytutu Agronomicznego w Marymoncie i z wieloletniego zaangażowania pracowników i studentów. Dzięki temu wysiłkowi stworzony został nowoczesny, rozpoznawalny w kraju i za granicą uniwersytet przyrodniczy, mogący się szczycić znaczącymi osiągnięciami oraz unikalną infrastrukturą dającą potencjał dalszego rozwoju i stwarzającą dobre warunki pracy i studiowania. Obecnie w SGGW na 38 kierunkach reprezentujących nauki rolnicze, weterynaryjne, przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne i społeczne, studiuje blisko 20 tysięcy studentów, kształconych przez prawie 1300 nauczycieli akademickich, w tym 350 profesorów i doktorów habilitowanych. W ofercie SGGW znajduje się ponad 70 studiów podyplomowych dla ponad 1500 słuchaczy. Mimo trwającego kryzysu demograficznego nasza oferta dydaktyczna wciąż cieszy się zainteresowaniem młodzieży. W czasie trwającej pandemii koronawirusa szybko uruchomiliśmy zdalne nauczanie.

Studenci naszą chlubą

Studenci SGGW znani są ze swojej aktywności. Funkcjonuje prężny Samorząd, Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI cieszy się popularnością w kraju i zagranicą, podziw budzą dwa Chóry, Orkiestra Reprezentacyjna, zespół Square Dance i Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon. AZS zdobywa liczne laury sportowe, 64 koła naukowe zrzeszają pasjonatów różnych dziedzin wiedzy, a wiele różnych organizacji kształtuje młodych liderów życia społecznego. Te tysiące ludzi zaangażowanych w różnej formie w życie SGGW to ogromny potencjał, który zasługuje na szczególną uwagę i wsparcie w rozwoju.

Pozycja SGGW

O sile potencjału SGGW świadczą różnorodne osiągnięcia. Nasi pracownicy są rocznie autorami ponad 2500 prac naukowych, w tym 1000 publikowanych w najwyżej punktowanych czasopismach. Co roku pozyskujemy na badania kilkadziesiąt milionów złotych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce uczelni realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020 pod względem ich liczby i wartości. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi. W uczelni funkcjonuje kolejny Inkubator Innowacyjności+. Utrzymujemy blisko 150 patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Co roku zawieranych jest kilka umów licencyjnych i umowy sprzedaży wyłącznego prawa do odmian roślin.

Kampus i infrastruktura

SGGW może się poszczycić unikalnym w skali kraju nowoczesnym kampusem. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktycznej zawdzięczamy pomysłowości i aktywności wielu pracowników naszej Uczelni w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym w ramach projektów strukturalnych UE. Rolnicze Zakłady Doświadczalne w Oborach, Żelaznej i Skierniewicach oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie stanowią nieocenioną bazę do prowadzenia zajęć praktycznych dla studentów i badań naukowych.

Pozycja i uznanie

Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu pokoleń pracowników, studentów i absolwentów SGGW może poszczycić się uznaniem w kraju i za granicą. Jesteśmy najlepszą uczelnią przyrodniczą i jedną z czołowych uczelni akademickich w Polsce, a nasza pozycja stale rośnie. W najważniejszych rankingach międzynarodowych, plasujemy się na miejscach od 801. do 1343. w świecie i od 16. do 19. w Polsce, każdego roku przesuwając się znacznie do przodu. W rankingach dziedzinowych (rolnictwo, leśnictwo, weterynaria, żywność i żywienie) zajmujemy pierwsze miejsce w kraju i wysokie w świecie. Spośród wielu laurów na uwagę zasługuje tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce” oraz „Uczelni przyjaznej studentom”.

Kroki milowe

Historia SGGW to przede wszystkim historia nieustannego rozwoju – zarówno materialnego, jak i intelektualnego – od Szkoły Agronomicznej do nowoczesnego uniwersytetu przyrodniczego. Cieszę się, że mogłem brać czynny udział w tym procesie. W mijającej kadencji, mimo trudności zewnętrznych związanych m.in. ze zmianami legislacyjnymi i koniecznością stworzenia od podstaw najważniejszych dokumentów wewnętrznych, które pochłonęły wiele wysiłków, czasu i energii, zdarzyło się wiele dobrego w zakresie rozwoju kadry, podnoszenia poziomu badań naukowych i jakości kształcenia, współpracy międzynarodowej, kontaktów z otoczeniem gospodarczym, zarządzania uczelnią, inwestycji i modernizacji oraz samorządności studenckiej. Do najważniejszych osiągnięć należą m.in.: opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych i premiowych dla najlepszych pracowników i zespołów naukowych, czterokrotne powiększenie (do 2 mln złotych) własnego funduszu stypendialnego, zwiększenie liczby profesorów wizytujących do ponad 30 rocznie, nowe inwestycje zapewniające dalszy rozwój, powstanie kolejnych centrów naukowych: Żywności i Żywienia, Nauk Żywieniowych i Medycyny Regeneracyjnej, budowa zaplecza technicznego i budynku dla Pracowni Pszczelnictwa, zwiększenie oferty programów studiów w języku angielskim, w tym programów z podwójnym dyplomem, wdrożenie Bazy Wiedzy, realizacja trzech projektów POWER i kilkunastu HORYZONT 2020.

Dalszy rozwój

Przyszłość musi oznaczać nie tylko rozwój sprawdzonych rozwiązań, ale i dalsze polepszanie warunków pracy i studiowania oraz rozszerzanie mechanizmów pro-rozwojowych. Zapraszam Państwa do udziału w tym dziele.